ITA : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity & Transparency Assessment - ITA

ผลงานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ปีงบประมาณ 2563 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 1 หน่วยงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 2 หน่วยงานกำหนดมาตรการกลไกความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-06-11 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 / หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ + ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 4 สรุปผลงานมีการเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-06-11 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม-พฤษภคม 2563
ดูรายละเอียด
2020-03-17 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
ดูรายละเอียด
2020-03-17 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ดูรายละเอียด
2020-03-17 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ หลักของหน่วยงาน
ดูรายละเอียด
2020-06-04 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 8 บันทึกข้อความลงนามประกาศ / ประกาศ / หนังสือแจ้งเวียน (เพิ่มเติม)
ดูรายละเอียด
2020-02-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ดูรายละเอียด
2020-02-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
ดูรายละเอียด
2020-01-06 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ดูรายละเอียด
2020-03-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี(เล่มแผน)
ดูรายละเอียด
2020-01-06 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด
2020-06-04 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
ดูรายละเอียด
2020-06-04 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 12.2 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
ดูรายละเอียด
2020-06-04 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 13 บันทึกลงนามประกาศ / ประกาศมาตรการฯ / หนังสือแจ้งเวียน (เพิ่มเติม)
ดูรายละเอียด
2019-12-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 13 มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ดูรายละเอียด
2020-03-16 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
ดูรายละเอียด
2020-06-04 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 14 หนังสือเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลรอบ 2 ปีงบประมาณ 2562 (มอบ หน.กลุ่มงานประกาศดีเด่นฯ)
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 14 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2019-12-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 15 การประกาศเจตจำนงสุจริต
ดูรายละเอียด
2020-06-01 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ดูรายละเอียด
2020-06-01 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 16 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ /กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูรายละเอียด
2020-06-01 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 16 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2 ประเภท รอบ 6 เดือน
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-02-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 17 บันทึกข้อความลงนามประกาศ / ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตฯ / หนังสือแจ้งเวียน
ดูรายละเอียด
2020-06-08 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 17 รายงานเรี่ยไร รอบ 6 เดือน ปี 2563
ดูรายละเอียด
2020-06-08 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 17 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันฯ
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 17 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-06-08 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 18 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 18 บันทึกขออนุมัติโครงการ / โครงการ กิจกรรม / ภาพกิจกรรม (โครงการที่ 3 ตามคู่มือข้อ 1-4)
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 18 บันทึกขออนุมัติโครงการ / โครงการ กิจกรรม / ภาพกิจกรรม (โครงการที่ 2 ตามคู่มือข้อ 1-4)
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 18 บันทึกขออนุมัติโครงการ / โครงการ กิจกรรม / ภาพกิจกรรม (โครงการที่ 1 ตามคู่มือข้อ 1-4)
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 18 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารฯ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 19.2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG กำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ฯ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในนามชมรม STRONG
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม อัพเดทกิจกรรมต่อเนื่อง
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 19 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-03-16 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (เพิ่ม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563)
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 20 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-06-08 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 21 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (คู่มือการใช้รถ)
ดูรายละเอียด
2020-06-08 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 21 บันทึกรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 21 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 22.1 หลักฐานการจัดการประชุมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 22.3 ภาพถ่าย
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการจัดประชุม ขออนุญาตเผยแพร่ฯ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-03-16 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ดูรายละเอียด
2020-06-08 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563
ดูรายละเอียด
2020-06-08 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 23 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 23 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 24 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 24 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2 /สั่งการ และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 24 รายงานผลการกำกับติดตาม แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไตรมาส 2 (แบบ 2 และแบบ 3)
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 24 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 24 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-03-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
ดูรายละเอียด
2020-06-05 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
25 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดูรายละเอียด
2020-06-09 (ลลิดา แจ่มจำรัส)
EB 25 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ดูรายละเอียด
2020-03-13 (ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง)
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
ดูรายละเอียด

© 2020 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร , All Rights Reserved.