MIS KPO : สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2565 (Monitoring)

ข้อมูลรายเครือข่ายบริการ > ผลงาน ณ 02 ต.ค. 2565

Click ที่ชื่ออำเภอเพื่อดูข้อมูลรายหน่วยบริการ

ลำดับ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (KPI) เกณฑ์การประเมิน
จังหวัด
62
เมือง
6201
ไทรงาม
6202
คลองลาน
6203
ขาณุฯ
6204
คลองขลุง
6205
พรานกระต่าย
6206
ลานกระบือ
6207
ทรายทอง
6208
ปางศิลาทอง
6209
บึงสามัคคี
6210
โกสัมพี
6211

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร