CDC Dashboard

หน่วยงานที่ส่งบัตรรายงานวันนี้
ไม่มี

รง.506

ผลการส่งบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวัง(รง.506) ของหน่วยบริการ ปี 2024 (นับตามวันที่ส่งรายงาน)

สัปดาห์นี้ (20)

0

สัปดาห์ที่ 1-20

4,492

รายงานผู้ป่วยสัปดาห์นี้ (W20)
1. มือเท้าปาก - คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัย(wait)
2. ไข้เลือดออก - คลองปลาสร้อย ,สถานีอนามัย

CDC Hotline

5 อันดับโรคที่แจ้งเข้าระบบ ปี 2024

1. ไข้เด็งกี่ 167 ราย
2. ไข้เลือดออก 40 ราย
3. มือเท้าปาก 36 ราย
4. ไข้หูดับ 31 ราย
5. ไข้เด็งกี่(สงสัย) 30 ราย

วัคซีน COVID-19

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (Coverage)

เข็ม 1
75.03%
เข็ม 2
71.20%
เข็ม 3
30.98%
เข็ม 4
5.09%

2023-07-13 09:31:17 น. รายละเอียด

ผู้ป่วย COVID-19

ผู้ป่วยวันนี้

0

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด

26,273

เสียชีวิตวันนี้

0

เสียชีวิตทั้งหมด

263

กำลังรักษา

0

รักษาหายสะสม

26,010

กำลังประมวลผล

รอสักครู่