CDC Dashboard

หน่วยงานที่ส่งบัตรรายงานวันนี้
11230 คลองลาน ,รพช. 86 บัตร
11232 คลองขลุง ,รพช. 46 บัตร
14135 บึงสามัคคี ,รพช. 42 บัตร
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช. 31 บัตร
11234 ลานกระบือ ,รพช. 29 บัตร
11229 ไทรงาม ,รพช. 9 บัตร
28010 โกสัมพีนคร ,รพช. 3 บัตร
07203 ปางมะค่า ,รพ.สต. 2 บัตร
10721 กำแพงเพชร ,รพท. 2 บัตร
07207 โค้งวิไล ,รพ.สต. 1 บัตร
07201 วังน้ำพุ ,รพ.สต. 1 บัตร
07165 มอสมบูรณ์ ,รพ.สต. 1 บัตร
07219 เกาะลำใย ,รพ.สต. 1 บัตร

รง.506

ผลการส่งบัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวัง(รง.506) ของหน่วยบริการ ปี 2022 (นับตามวันที่ส่งรายงาน)

สัปดาห์นี้ (48)

1,048

สัปดาห์ที่ 1-48

25,063

รายงานผู้ป่วยสัปดาห์นี้ (W48)
1. มือเท้าปาก - ลานดอกไม้ ,รพ.สต.
2. ไข้เด็งกี่ - ช้างคับ ,รพ.สต.
3. ไข้เลือดออก - เกาะรากเสียด ,รพ.สต.(wait)
4. ไข้เด็งกี่ - ลานตาบัว ,รพ.สต.
5. ไข้เด็งกี่ - ท่ามะเขือ ,รพ.สต.(wait)
6. ไข้เด็งกี่(สงสัย) - ทรายทองวัฒนา ,รพช.
7. มือเท้าปาก - (wait)
8. มือเท้าปาก - เทศบาลพรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ(wait)
9. ไข้เลือดออก - เทศบาลเมือง ,รพ.(wait)

CDC Hotline

5 อันดับโรคที่แจ้งเข้าระบบ ปี 2022

1. มือเท้าปาก 583 ราย
2. ไข้เด็งกี่ 186 ราย
3. ไข้เลือดออก 64 ราย
4. เมลิออยโดสิส 27 ราย
5. ไข้เด็งกี่(สงสัย) 25 ราย

วัคซีน COVID-19

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (Coverage)

เข็ม 1
86.32%
เข็ม 2
81.85%
เข็ม 3
36.86%
เข็ม 4
5.11%

2022-12-01 13:36:20 น. รายละเอียด

ผู้ป่วย COVID-19

ผู้ป่วยวันนี้

0

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด

26,273

เสียชีวิตวันนี้

0

เสียชีวิตทั้งหมด

263

กำลังรักษา

0

รักษาหายสะสม

26,010

กำลังประมวลผล

รอสักครู่